Platform Değerleme

PLATFORM

DEĞERLEME

Gayrimenkul
Değerleme Ve
Danışmanlık A.Ş.

Şirketimiz

Kurumsallık Ve Profesyonelliğin Güven Veren Bileşimi

Vizyonumuz

Dünyadaki gelişme ve yenilikleri paralelinde gayrimenkul değerleme hizmetlerinin

ülkemizde de bir bilim dalı haline gelmesi yolunda önderlik etmek ve benimsenmesini

sağlamaktır.

Misyonumuz

Deneyimli kadromuzun sunacağı kapsamlı, bağımsız ve tarafsız değerleme ve danışmanlık hizmetlerimiz ile gayrimenkullere ilişkin finansal nitelikli kararında müşterilerimize destek olmaktır.

Amaçlarımız

 • Müşterilerimize rekabetçi fiyatlar, yüksek kalite ve güven prensipleri çerçevesinde sunduğumuz hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak.
 • Uluslararası Değerleme Standartlarını etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde uygulayarak Ulusal standartların da oluşmasına katkıda bulunmak.

İlkelerimiz?

 • Bağımsızlık
 • Tarafsızlık
 • Sorumluluk
 • Mesleki yetkinlik
 • Bilimsellik
 • Uzmanlık

İşimiz

Bir Gayrimenkulun Önemli Bir Finansal Karara Konu Olduğu Her Türlü Olayda Değerlemeye İhtiyaç Vardır. Biz Her Spesifik Çalışma İçin Ayrı Bir Çözüm Ararız. Tüm Opsiyonları Çalışırız. Kaynaklarımız Geniştir. Sorumluluklarımızı Kazancınıza Dönüştürürüz. İşimizi Yapmaktan Zevk Alırız.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

 • Gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen konut kredileri veya alınacak tazminatlar için ipoteğe esas değerin tespiti.
 • Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunun tanzimi.
 • Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin değerleme işleri.
 • Mal paylaşımı esnasında sahip olunan gayrimenkullerin değerlemesi.(miras, boşanma vb.).
 • Olması muhtemel bir satın alma, satış veya kiraya verme.
 • Gayrimenkul karşılığı teminat altına alınan uzun vadeli bir kredi, açık artırma, tasfiye satışları, hurda değer tespiti.
 • Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi.
 • Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi.
 • Gayrimenkullere ilişkin vergi matrahlarının tespiti.

İlgi Alanlarımız

 • KONUT: Apartman Dairesi, Müstakil villa, Site, Condominium.
 • Ticari Mülkler: İşyeri, Plaza, Ofis, Otel, Tatil köyü, Alışveriş merkezi, Hiper/Süpermarket, Fabrika, Depo.
 • Diğer: Okul, Turizm alanları, Arsa, Tarla, Arazi, Özel mülkler, Eğlence parkları, Özel sektör ve Devlet mülkleri.

Gayrimenkul Değerleme(Ekspertiz) talepleriniz için lütfen yukarıdaki iletişim

kanallarından bize ulaşınız. Talepleriniz en hızlı şekilde sonuçlandırılarak tarafınıza

gönderilecektir.

ÇÖZÜMLER

Çalışmalarımızda Görsel Ve Teknik Açıdan Artıdeğer Yaratmak Üzere Dijital Ölcümleme Ve Fotoğraflama, Uydu Fotoğraflama, Haritalama Ve GPS kullanılabilmektedir. Raporlarımız elektronik posta yolu ile tarafınıza en kısa sürede ulaştırılır. Platform'da hızlı, güvenilir, bağımsız ve tarafsız hizmet alırsınız.

Raporlarımızda Neler Bulunur?

 • Müşteri ve kullanıcıların kimler olduğu.
 • Değerlemenin kullanım amacı.
 • Fiziksel ve ekonomik özellikleri de kapsayan bir tanımlama.
 • Değerlemesi yapılan mülkiyet hakları.
 • Yapılan işin amacı.
 • Değerin geçerli olduğu tarih ve rapor hazırlanma tarihi.
 • Değerleme işinin geliştirilmesi için yapılmış çalışmanın kapsamı, analizler, kanaatlar ve sonuçları etkileyen tüm kabuller.
 • Takip edilen süreç.
 • Varlığın en uygun ve en verimli kullanım amacı konusunda kanaatler.
 • İmzalı bir sertifikason.

Yeterlilik

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığının kazanılması için öncelikle adayların SPK'ca yayımlanan tebliğlerdeki koşulları sağlamaları ve mesleki yeterliliği gösteren lisans belgesine sahip olmaları gereklidir.

Platform; Türkiye'deki Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarını biraraya getiren tek profesyonel organizasyon olan TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) üyesidir. TDUB, aynı zamanda TEGOVA (The European Group of Valuer's Associations) ve IVSC (International Valuation Standards Committee) üyesidir. Tüm Değerleme Uzmanlarımız TDUB üyesidirler. Şirketimiz, Lisanslı Değerleme Şirketlerini biraraya getiren LİDEBİR’in de Kurucu üyesidir.

‘Red Book’ değerleme standartları titizlikle kullanılmaktadır. Değerleme raporlarımız ulusal ve uluslararası standartlardadır. Değerleme Uzmanlarımız (TDUB) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidirler. 


Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı uluslararası alanda yetkinliği sahip (Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Üyesi) MRICS ‘dir.

Sorumluluk

 • Hangi standartlara göre raporlamayı gerçekleştirdiğini.
 • Sadece şahsi, tarafsız ve profesyonel analiz, görüş ve değerlendirmelerini belirttiğini.
 • Değerleme raporunun konusunu oluşturan mülkte mevcut veya potansiyel hiçbir menfaatinin bulunmadığını.
 • Çalışmasını iş gereksinimleri kapsamına uygun olarak geliştirdiğini ve raporladığını.
 • Önceden belirlenmiş spesifik veya minimum bir değer olmadığını.
 • Değerlemeyi takiben belirli bir olayın oluşması (Örneğin askıdaki bir konut kredisi başvurusunun onaylanmaması) yönünde yazılı veya başka bir biçimdeki herhangi bir sözleşme ya da anlaşmaya dayandırılmadığını.

   Sertifikasyonunda beyan eder.

Mevzuat

Tebliğ 34

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliğ

SPK 34 no’lu tebliğ ile sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve

becerilerini tespit etmek amacıyla sınavlar yapmayı, ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki

yeterliliklerini gösterir lisans vermeyi ve sicil tutmayla ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığının kazanılması için öncelikle adayların SPK'ca yayımlanan

tebliğlerdeki koşulları sağlamaları ve faaliyet alanı itibariyle mesleki yeterliliği gösteren lisans

belgesine sahip olmak için uygun adayların SPK'ca yapılacak değerleme uzmanlığı sınavını geçmeleri

gerekmektedir.

Gayrimenkul değerleme şirketi için çalışan ve lisans alması zorunlu olan tüm personelin SPK'da sicil

kayıtlarının bulunması zorunludur.

Tebliğ 35

Sermaye Piyasasında Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve

Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu tebliğin amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca değerleme yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınacak gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ

Değerlemenin taşıdığı bu büyük önem nedeniyle, sermaye piyasasında yüksek kalitede değerleme

hizmeti alınabilmesini temin etmek amacıyla SPK'ca, 2001 yılından bu yana, değerleme uzmanlarına

zorlu bir sınav sonrasında lisans verilmekte ve değerleme hizmeti verecek şirketler, belirli koşulları

sağlamaları şartıyla, kurulca listeye alınmaktadır. Bu uzmanlar ve şirketler, değerleme faaliyetlerini

kurulca uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmış olan kurallar çerçevesinde yürütmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile TDUB Uluslararası Değerleme Standartlarının oluşturulması konusunda

görevlendirilmiş olup bu kapsamda 01.02.2017 tarihinde Uluslararası Değerleme Standartları

Türkiye’de de yürürlüğe girmiştir.
(http://tdub.org.tr/Images/Uploads/UDS_(1).pdf)

İnsan Kaynakları

İnsan Bir Organizasyonun En Önemli Niteliğidir. Biz Profesyönel Bir Ekiple Kurumsal Tecrübemizi Birleştirdik. Sizi de Bu Takımın Bir Parçası Olarak Kabul Ederiz. Şirketimizin Her Uzmanı Takım Olarak Tüm Alanlarda Birbirleriyle Elektif Olarak Çalışırlar.

Kurum Kültürü

Platform'da SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, mesleki gelişime önem veren

bir kariyer yönetimi politikası yürütmektedir.

Kurumsallaşma, şirketin belirli amaç ve hedefler doğrultusunda, belirli ilke ve değerler çerçevesinde yönetilmesidir. Bu amaç ve hedefler öylesine güçlü ve çekicidir ilke ve değerler öylesine sağlam ve bağlayıcıdır ki, şirketin çalışan ve yöneticileri kendilerini bunlara uygun hareket etmek zorunda hissederler. Diğer bir deyişle bunlar, yöneticilerin kişilik ve kararından

etkilenmeyen kavramlardır. Bu kavramlar, vizyon, misyon, ilke ve değerden başka bir şey değildir.

Mesleki gelişim, o mesleğin daha iyi yapılabilmesi için gerekli yeteneklerin gelişimi demektir.

Diğer bir deyişle mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesi demektir.

Kariyer yönetimi politikası şirketin insan kaynakları politikasının bir parçasıdır. Şirketin insan

kaynakları politikası ise, genel yönetim politikasının bir parçasıdır. Şirketin yönetim politikası ise, şirketin vizyon, misyon, ilke ve değerleri ile şekillenir. Dolayısı ile kariyer yönetimi politikası ve buna bağlı olarak kariyer yönetimi uygulamaları, kurum kültürünün bir parçası, bir yansımasıdır.

İnsan Kaynakları

İş başvurularınızı detaylı CV'nizi göndermek suretiyle iletişim kanallarından dilediğinizi

kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz gizlilik prensibi ile incelenecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. Adaylarda aranan genel özellikler mevzuat bölümünde bahsi geçen tebliğ 34 ve tebliğ 35'te mevcuttur.

YETKİLENDİRME

SPK

Şirketimiz SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)’nun 17.11.2006 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş ve listeye alınmıştır.

BDDK

(BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 03.03.2010 tarih ve 3577 sayılı kararıyla Şirketimize, “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik” in 11.Maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 ncü maddesi kapsamına giren “Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların

değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.